Hoofdpagina

Begroting nieuwe stijl:

Tellen & vertellen - het resultaat telt

De digitale Begroting 2015-2018 is gericht op resultaat. Na de gemeenteraadsverkiezingen is een nieuwe coalitie gevormd onder de titel “Samen maken we de stad”. Alle onderdelen van de begroting zijn daarop inhoudelijk vernieuwd. Met het kiezen van indicatoren – dank aan de werkgroep uit de raad - is weer een stap gemaakt naar meer resultaatgericht sturen. De samenwerking krijgt in deze begroting nadrukkelijk de aandacht. Wij willen ruimte geven en wendbaar zijn, maar ook opkomen voor wie een vangnet nodig hebben. Aan de omvangrijke beweging in het sociale domein werken we gestaag. In 2015 is een kerntakendiscussie voorzien. Vooruitlopend daarop hebben wij expliciet onze ambities met Amersfoort onder woorden gebracht bij elk van de begrotingsonderdelen. Deze ambities zijn vertaald in doelstellingen en onze inzet, als een uitnodiging om zaken samen op te pakken.

Ook de vorm is vernieuwd. Met blokkenschema’s en grafieken krijgt u beter zicht op verhoudingen en ontwikkelingen. Tekst en beeld zijn vereenvoudigd en meer gefocussed op dat waar het om gaat (‘less = more’). Onderlinge samenhang is in beeld gebracht en voor wie meer wil weten zijn er links en plusjes in de kantlijn. Ongetwijfeld heeft de nieuwe vorm ook kinderziektes. Wij horen graag wat zou moeten worden doorontwikkeld.

De grootste vernieuwing zit in de werking. Een begroting wordt vastgesteld, geeft ons kaders, maar is óók een dynamisch instrument in een veranderlijke context. Het is een stuur in de handen van hen die er op moeten varen: raad, college, en ambtelijk management. Is nieuwe informatie beschikbaar, dan zijn grafieken in update op te vragen. Wij willen onszelf meten en er rekenschap mee kunnen afleggen. En tenslotte is het ook een communicatiemiddel om ambities en doelstellingen te delen en tot een gemeenschappelijke inzet te komen, om zo invulling te geven aan “Samen maken we de stad”.

Tellen

Baten en lasten in beeld en getal. Blokken­schema’s en grafieken geven zicht op verhoudingen en ontwikke­lingen.

Vertellen

Vertellen geeft getallen hun context en betekenis. Inhoude­lijke ambities, doel­stellingen en onze inzet zijn leesbaarder verwoord.

Het resultaat telt

Wij gebruiken effect- en prestatie­indicatoren om u meer inzicht te geven in behaalde en begrote resultaten.

Verbonden met anderen

Samenhang met ont­wikke­lingen buiten ons en verdere achtergrond­informatie is aanklikbaar.

Met deze begroting willen wij ambities delen en samen sturen op resultaat.